Dwuletnie szkoły policealne

Cykl kształcenia: 2 lata — 4 semestry

Przygotujemy Cię do profesjonalnego wykonywania zawodu opiekunki w domu pomocy społecznej. Poznasz niezbędne zagadnienia z zakresu psychologii, gerontologii i pedagogiki, dzięki czemu będziesz umiał udzielić podopiecznemu wsparcia w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Dowiesz się,  jak pielęgnować osoby chore i niesamodzielne, jak dbać o ich zdrowie i higienę osobistą, jak aktywizować je do zwiększania samodzielności życiowej oraz jak doradzać im w zakresie planowania wydatków i sposobu spędzania czasu wolnego Przejdziesz kurs udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.
Poznasz zasady aktywnego uczestniczenia w procesie rehabilitacji podopiecznego. Przekażemy Ci także naszą wiedzę na temat psychoterapii i arteterapii.

Perspektywy zatrudnienia:

Pracę znajdziesz w domach opieki społecznej, centrach pomocy rodzinie, ośrodkach opiekuńczo-leczniczych, domach spokojnej starości, hospicjach, fundacjach. Możesz także indywidualnie prowadzić warsztaty terapii zajęciowej. Praca czeka nie tylko w Polsce, ale także w całej Unii Europejskiej.

Program nauczania:

 • Elementy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Język obcy zawodowy
 • Organizacja czasu wolnego i aktywizacja z elementami kontaktów społecznych
 • Opieka w stanach zagrożenia zdrowia
 • Wybrane zagadnienia z metodyki pracy socjalnej
 • Wybrane zagadnienia z rehabilitacji i BHP w pracy opiekunki
 • Promocja zdrowia
 • Elementy arteterapii
 • Elementy prawa i ekonomiki w prowadzeniu działalności gospodarczej
 • Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych
 • Pracownia metodyki pracy socjalnej

Opiekunka środowiskowa

Cykl kształcenia: 1 rok — 2 semestry

U nas nauczysz się wszystkiego, co jest niezbędne do wykonywania zawodu opiekunki środowiskowej. Pokażemy Ci, jak pracować z osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi, niesamodzielnymi, które nie mają wsparcia ze strony rodziny. Dowiesz się,  jak pomagać podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych (robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie), jak dbać o zdrowie i higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych (mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, słanie łóżka i zmiana pościeli oraz bielizny osobistej osobie unieruchomionej w łóżku oraz prowadzenie najprostszych ćwiczeń rehabilitacyjnych, uzgodnionych z lekarzem). Nauczymy Cię udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego. Poznasz podstawy psychologii oraz metodyki pracy z osobami niepełnosprawnymi. Nauczymy Cię też języka migowego.  Dowiesz się, jak sprawić, by życie osób najbardziej doświadczonych przez los stało się dzięki Tobie lepsze i szczęśliwsze.

Perspektywy zatrudnienia:

Pracę znajdziesz w domach pomocy społecznej, domach opieki nad osobami starszymi, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, fundacjach i stowarzyszeniach. Otworem stoją placówki zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej. Możesz też otworzyć własną działalność w przedmiotowym  zakresie.

 

Program nauczania

 • BHP z podopiecznym
 • Język obcy zawodowy
 • Podstawy działalności gospodarczej i promocja zdrowia z wykorzystaniem technik informatycznych
 • Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki
 • Metodyka pracy z podopiecznym
 • Podstawy prawa i ekonomiki
 • Język migowy
 • Pracownia kompleksowej opieki
 • Pracownia metodyki pracy z podopiecznym
 • Podstawy przedsiębiorczości

Zawód: technik BHP

Cykl kształcenia:

1,5 roku — 3 semestry

Edukacja na tym kierunku pozwala nabyć umiejętności w zakresie dbania o bezpieczeństwo pracowników, analizy i oceny zagrożeń, jak zapobiegać wypadkom w zakładach pracy oraz jak usuwać ich skutki.  Wykładowcy Profesji zapoznają słuchaczy z budową maszyn oraz podstawami toksykologii, zapoznają ich z zasadami nadzoru warunków pracy i przeprowadzaniem ich systematycznych kontroli. Słuchacze ponadto nabędą umiejętności dokonywania oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac.

Perspektywy zatrudnienia:

Nasi absolwenci mając określone uprawnienia, mogą znaleźć  zatrudnienie jako specjaliści w każdej firmie bowiem szkolenia BHP dla wszystkich nowych pracowników są obowiązkowe. Istnieje możliwość znalezienia stałego zatrudnienia w instytucjach zatrudniających ponad 100 osób, a także w organach nadzoru nad warunkami pracy (m. In. w: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej czy Urzędzie Dozoru Technicznego).
Z powodzeniem można również otworzyć własną działalność w tym zakresie.

Program nauczania

 • Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska
 • Podstawy prawa pracy
 • Podstawy konstrukcji mechanicznych
 • Podstawy psychologii i socjologii
 • Człowiek w procesie pracy
 • Język obcy zawodowy
 • Pracownia prowadzenia działalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Pracownia metodyki kształcenia zawodowego
 • Pracownia kształtowania środowiska pracy
 • Pracownia zarządzania systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Podstawy przedsiębiorczości

Zawód: Technik administracji

Charakterystyka: Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik administracji jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z:

 • gromadzeniem dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
 • wewnętrzną koordynacją działalności jednostek organizacyjnych,
 • sporządzaniem sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywaniem projektów aktów administracyjnych,
 • prowadzeniem postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,
 • prowadzeniem podstawowej dokumentacji księgowej, planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz nadzorowaniem innych pracowników.

Technik administracji posiada kwalifikacje zawodowe związane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych, przejawiające się w poszanowaniu zasad służących organizacji każdej zbiorowości ludzkiej.

Okres nauki: 2 lata

Perspektywy zawodowe: Technik administracji może być zatrudniony w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego - w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty

 • Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
 • Język obcy w administracji
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Podstawy prawa pracy
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Finanse publiczne
 • Wykonywanie prac biurowych
 • Postępowanie w administracji
 • Praktyka zawodowa
 • Podstawy przedsiębiorczości

Charakterystyka: Istotą pracy zawodowej opiekuna osoby starszej jest świadczenie usług opiekuńczych. Opiekun osoby starszej pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

W związku ze zgłaszanymi potrzebami osób wyjeżdżających do pracy za granicą, w ramach przedmiotowego kierunku, rozszerzona zostanie ilość godzin nauki języka obcego (języka angielskiego lub niemieckiego).

Cykl kształcenia: 2 lata - 4 semestry

 

Perspektywy zawodowe: Wiedza teoretyczna i praktyczna zdobyta w trakcie nauki pozwala na podjęcie pracy w domach pomocy społecznej, ośrodkach opiekuńczo-leczniczych, specjalistycznych domach pomocy społecznej. Opiekunowie osób starszych mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty

 • podstawy przedsiębiorczości
 • organizacja opieki nad osobą starszą
 • psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą
 • metodyka pracy opiekuńczej
 • język migowy
 • język obcy w pomocy społecznej
 • umiejętności opiekuńcze
 • aktywizacja społeczna
 • język obcy (język angielski lub język niemiecki) - rozszerzony
 • organizacja wsparcia dla osoby starszej