Polityka danych osobowych

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY CENTRUM KSZTAŁCENIA PROFESJA W NOWEJ RUDZIE

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) administratorem danych osobowych słuchaczy jest Centrum Kształcenia Profesja – Bogumił Ważny z siedzibą w Nowej Rudzie 54-401, przy ul. Stara Droga 4,

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy,

4) każdy słuchacz posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody,

5) słuchacz ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO,

6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa,

7) dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.